Štipendijný fond Školy PK

Účel/ cieľ fondu

Štipendijný fond (ďalej Fond) Školy permakultúry (ďalej Škola) vytvára mechanizmus pre zdieľanie finančných zdrojov na podporu vzdelávania obvykle jedného účastníka na vybraných kurzoch/aktivitách Školy.

Filozofia Fondu vychádza z permakultúrnej etiky a jej časti o zdieľaní zdrojov a prebytkov pre účely starostlivosti o Zem a ľudí. Štipendium poskytujeme, aby sme posilnili vedomosti a zručnosti žiadateľov, ktorí si náklady na štúdium nedokážu uhradiť z vlastných zdrojov. Podružným cieľom štipendia je prispieť zároveň k šíreniu informácií o permakultúre.

Hľadáme

 • prispievateľov do Fondu z radov fyzických či právnických osôb;
 • užívateľov, ktorí by radi možnosť podpory z prostriedkov fondu využili.

Ako sa fond napĺňa?

 • Jednorazovo darom fyzickej alebo právnickej osoby v neobmedzenej výške prostredníctvom DAROVACEJ STRÁNKY;
 • Pravidelným príspevkom fyzickej alebo právnickej osoby v neobmedzenej výške prostredníctvom DAROVACEJ STRÁNKY;
 • Zorganizovaním, či podporou darovacej výzvy pre získanie určitej čiastky na naplnenie fondu
 • Zorganizovaním, či podporou darovacej výzvy pre získanie určitej čiastky pre určitého konkrétneho študenta, či študentov.

Kto môže využiť štipendium?

Pokiaľ to možnosti fondu dovolia, poskytne sa štipendium obvykle jednému študentovi na vybraných podujatiach, kurzoch či službách organizovaných Školou

Fond je otvorený pre ľudí bez rozdielu pohlavia, farby pleti či vierovyznania; prednostne do 40 rokov veku, minimálna výška štipendijnej podpory je 50 €, maximálna výška štipendijnej podpory predstavuje max 90 % lektorného a organizačných výdavkov kurzu/podujatia (prípadné ubytovanie a stravu, či cestovné si účastník hradí sám). Záujemca o štipendium prejaví záujem vyplnením Formulára žiadosti o udelenie štipendia, súčasťou ktorého je motivačný list – najneskôr 21 dní pred konaním akcie. Nakoľko má Štipendium okrem ústredného cieľa posilnenia vedomostí a zručností žiadateľov zároveň prispieť k šíreniu informácií o permakultúre, vo Formulári žiadosti nájdete i otázku, akú máte predstavu o zúročení nadobudnutých vedomostí a zručností pre iných v blízkom, či vzdialenejšom okolí., resp. ako viete v primeranej miere podporiť činnosť Školy.

Kritériá pre udelenie štipendia (čo musí spĺňať žiadateľ o štipendium):

 • musí vyjadriť záujem o štipendium – vyplniť Formulár žiadosti o udelenie štipendia, súčasťou ktorého je motivačný list – najneskôr 21 dní pred konaním akcie;
 • uhradiť rozdiel lektorného po vydaní rozhodnutia o udelení štipendia (rozdiel lektorného = celkové lektorné mínus udelené štipendium) najneskôr 5 dní pred konaním akcie;
 • potvrdiť Zmluvu o udelení a prijatí štipendia najneskôr 5 dní pred konaním akcie, zúčastniť sa akcie a naplniť dohodnuté formy ďalšieho šírenia permakultúry.

Pravidlá Školy pri udeľovaní štipendia

 • Pokiaľ to naplnenie fondu prostriedkami dovolí, Škola poskytne štipendium obvykle jednému študentovi na vybraných podujatiach, kurzoch či službách organizovaných Školou.
 • Žiadosti posudzuje lektor/organizátor akcie a navrhuje obvykle jedného študenta na udelenie štipendia najneskôr 15 dní pred konaním akcie.
 • O udelení štipendia a o výške podpory rozhoduje Štatutár Školy najneskôr 7 dní pred konaním akcie, Škola o tomto rozhodnutí bude študenta bezodkladne informovať.
 • Škola vyhotoví Zmluvu o udelení a prijatí štipendia.
 • Štipendium nie je vyplácané študentovi. Udelená suma je priamo použitá na úhradu lektorného a organizačných výdavkov súvisiacich s akciou.
 • Konkrétnemu študentovi je možné štipendium udeliť maximálne 1-krát ročne, celkovo maximálne 2-krát.
 • Kontrolu použitia finančných prostriedkov zo Štipendijného fondu vykonáva min. 2-krát ročne Správna rada Školy.
 • Škola si vyhradzuje právo na tú-ktorú akciu nevybrať žiadneho študenta so štipendijnou podporou.
 • Na poskytnutie štipendia nie je právny nárok.

Podajte si prihlášku

Vyplňte FORMULÁR.