Spriaznené organizácie

Permakultúra SK

 Permakultúra SK je organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa profesionálne alebo len tak ľudsky každodenne zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach (záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, ekonomika, sociálne otázky).

Chceme prinášať informácie o dianí, vzájomne prepájať ľudí a organizácie, šíriť myšlienky permakultúry smerom k verejnosti. Vymieňame si skúsenosti, rady a nové inšpirácie, hľadáme spoločné cesty ako pretvoriť neudržateľný systém na radostnejší, spokojnejší a životaschopnejší na všetkých úrovniach.

http://permakultura.sk/


Alter Nativa Brdárka

V máji roku 2004 sa niekoľkí aktivisti nášho združenia rozhodli pretaviť myšlienky spolupatričnosti, dôvery a harmónie do každodenného života v spoločnej pospolitosti s podobne eticky zmýšľajúcimi ľuďmi. Zakladajú preto v obci Brdárka zámernú komunitu – pospolitosť ľudí obývajúci spoločný priestor a zdieľajúcich prácu na zmysluplných projektoch. Informácie o týchto aktivitách nájdete taktiež na tejto internetovej stránke.

Vieme, že nie sme sami, kto zmýšľame, že malé, viac, či menej sebestačné spoločenstvá ľudí spoločnej etiky a dostatočnej úcty sami k sebe a k prírodným zdrojom sú ďalej na ceste trvalej udržateľnosti ako dnešné mestské spoločenstvá sídlisk a megalomanských projektov. Vieme aj to, že nie každý má možnosť zmeniť zo dňa na deň svoj život. Väčšina ľudí má však možnosť podporiť či už morálne, radou, alebo materiálne snaženie skupín podobných našej.

http://www.alter-nativa.sk/sk/


Art Kruh Prenčov

Združenie ARTKRUH vzniklo v roku 2004 so zámerom  podporovať harmonické súžitie s prírodou, zachovávanie a rozvoj tradičných  hodnôt v súlade s kultúrnym dedičstvom a koloritom krajiny. Vytváranie uvedomelejšej spoločnosti, sebarealizácia, osobná sloboda a zodpovednosť jedinca v nej, sú podstatnou filozofiou združenia. Veríme, že ak človek realizuje svoj osobný potenciál (svoje schopnosti, sny a túžby), bude užitočný pre budovanie uvedomelej a rozvinutej  občianskej spoločnosti.

Sídlom ARTKRUHu je Prenčov 90. Centrum “Pod zlatným vrchom” sa nachádza na okraji obce a je priamo prepojené s okolitou “divoku” prírodou. Okrem permakultúrnej záhrady je tu keramická a drevárska dielňa, letné zázemie na ubytovanie a vzdelávacie aktivity, živé múzeum Čierna kuchyňa.

Zámerom združenia je vytvárať taký priestor, ktorý umožňuje ľuďom vzdelávanie, sebapoznávanie, tvorivú sebarealizáciu, ako aj  relaxovanie prostredníctvom  enviromentálnych, kultúrnych, umeleckých aj osvetových aktivít.

http://www.artkruh.org/


Eviana

Eviana je vzdelávacia organizácia poskytujúca holistickú environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Zameriavame sa na jednotlivcov, skupiny a komunity starajúce sa o deti a mládež. Sprevádzame svojich klientov počas celého procesu pozitívnych zmien, ktoré uskutočňujú vo svojich životoch a v životnom prostredí. Motivujeme, inšpirujeme, napomáhame k takýmto zmenám a ponúkame nové a zaujímavé riešenia.

Ponúkame produkty „ušité na mieru“ podľa potrieb, predstáv a očakávaní cieľových skupín v súlade s prírodnými zákonmi a záujmami Zeme.

Prostredníctvom výchovy a starostlivosti o deti tvoríme budúcnosť národa, civilizácie a planéty. Aké poznanie, postoje a návyky im odovzdávame svedčí aj o našej sebaúcte, o láske k životu a zodpovednosti k tomu, čo nám bolo zverené. Dieťa a všetko, čo s ním súvisí, je preto pre nás stredobodom pozornosti.

www.eviana.sk


Permakultura CS

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 35 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

http://www.permakulturacs.cz/


 

Akademie permakultury

Akademie permakultury je pracovní skupinou českých a slovenských lektorů a pobočným spolkem Permakultury CS. Našim společným cílem je přinášet permakulturu mezi veřejnost a zájemcům usnadnit orientaci v tomto druhu vzdělávání, v té široké nabídce kurzů s tématikou trvalé udržitelnosti, soběstačnosti, ekologie a řemesel. Sdružujeme lektory, kteří dlouhodobě praktikují permakulturu a permakulturní design, mají kvalitní odborné znalosti a bohaté praktické zkušenosti. Nabízíme výukové programy srovatelné s těmi ve světě, připravujeme kurzy a semináře po celé republice, zveme k nám zahraniční lektory, a s nimi inspiraci ze světového permakulturního života.

http://www.akademiepermakultury.cz/


 

Akademie soběstačnosti

Akademie soběstačnosti, z.s. je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem sdílení zkušenosti a informací z oblasti soběstačného a trvale udržitelného způsobu života – ekologické bydlení a doprava, produkce potravin, získávání energie, vzdělávání, zdraví, práce a společnost.

Akademie sdílí konkrétní zkušenosti lidí, výsledky jejich práce, ukazuje možnosti, návody či jiné praktické ukázky, které poslouží především jako inspirace. Sdílení probíhá formou pravidelných tematických večerů, přednášek, seminářů, workshopů a online přednášek a kurzů a sdílení mezi členy.


 

OZ SOSNA - EKOCENTRUM

Ekocentrum SOSNA je plne funkčné a celý jeho komplex s prírodnou / organickou záhradou predstavuje návštevníkom inšpirujúce ukážky „ako sa to dá inak“ a zároveň funguje ako tréningové a školiace stredisko pre naše aktivity: prednášky, kurzy, výstavy, semináre, exkurzie a pod. týkajúce sa ochrany vôd a povodia, ekologických domov a stavebných materiálov, prírodných záhrad, pestovania bez chémie a trvalej udržateľnosti v praxi, kurzy prírodného staviteľstva, akcie pre dobrovoľníkov, detské krúžky aj umelecko-zážitkové akcie. Ekocentrum sídli 12 kilometrov od Košíc v Družstevnej pri Hornáde.


 

Organica - Prírodné staviteľstvo

Sme skupina remeselníkov s nadšením pre prírodné materiály.
Našim cieľom je využitie lokálnych zdrojov na stavbu plnohodnotného zdravého bývania. Znovu oživujeme tradičné stavebné remeslá a napredujeme aj v moderných postupoch prírodného staviteľstva. Postavíme novostavbu, malé stavby či pomôžeme zrekonštruovať starý dom.
Prírodné staviteľstvo vnímame ako významnú súčasť presadzovania princípov udržateľného rozvoja, sociálnej a enviromentálnej spravodlivosti v praxi.

https://www.organica.name/


 

Permaculture research institute

Geoff Lawton, celosvetovo známy permakultúrny dizajnér a učiteľ, pomohol založil ukážkové permakultúrne projekty po celom svete, ktoré slúžia ako vzdelávacie centrá - informácie o nich sú zdieľané cez www.permacultureglobal.org a www.permaculturenews.org

https://permaculturenews.org/