Harmonogram webinárov kurzu Záhradník

Obsah

Poznámky

Študijné materiály

1. webinár

pondelok

1. Webinár

Permakultúra a naša záhrada. Typy hospodárenia.
Pôda – živý komplex.

Zoznámenie sa s členmi skupinky. Prečo je dobré pracovať v princípoch permakultúry? Ktorý systém hospodárenia chceme realizovať? Kto je záhradník a prečo? Pôda – typy, druhy a využitie ich vlastností. Voda, vzduch a organický podiel v pôde. Spracovanie pôdy počas roka.

  • Webinár: Postarajme sa o pôdu
  • Video: Sucho začína tam, kde končí život v pôde

2. webinár

štvrtok

2. Webinár

Rozdelenie pestovaných druhov rastlín.
Ich časové a druhové rozdelenie na pozemku.
Predpestovanie priesad a pomocníci pri skorej zelenine.
Kompostovanie a využitie organických hnojív a výluhov.

Podľa pravidiel rozdelenia rastlinných druhov vytvoríme potrebné šablóny pre uvažovanie o využití záhrady počas celého roka.
Využijeme jarné obdobie na urýchlenie získania úrody v parenisku a ďalších možných stavbách. Výživa rastlín počas jari a aj celého roka – jej špecifiká a zákonitosti.

Webinár: Ako (ne)kompostovať
Webinár: Budúca úroda už teraz – Parenisko
Webinár: Budúca úroda už teraz I - Predpestovanie priesad
Webinár: Budúca úroda už teraz II - Listová zelenina a cibuľoviny

3. webinár

pondelok

3. Webinár

Ochrana rastlín biologickým spôsobom.
Vyvýšené záhony a ich skladba rastlín.
Spôsoby obrábania pôdy – tvorba záhonov.
Pracovné operácie na pozemku.

Aké možnosti nám ponúkajú vytvorené „stavby“ na pozemku? Správne rozvrhnutie záhonov s prihliadnutím na techniku. Výber náradia. Postupnosť pracovných operácií a ich význam pre pôdu a rastliny.

Webinár: Budúca úroda už teraz II - Listová zelenina a cibuľoviny

4. webinár

štvrtok

4. Webinár

Polykultúrne spoločenstvá – kombinácie druhov
Biologická ochrana v polykultúre.
Osevné postupy.

Rozdelenie hlavných pestovaných druhov podľa významu a z biologického hľadiska. Využitie alelopatie a vplyvu na pôdu. Osevné postupy aj na malých plochách.

Práca s Kolieskom plodín

5. webinár

pondelok

5. Webinár

Voda a hospodárenie s ňou v záhrade.
Zavlažovanie počas roka.
Mulčovanie.

Význam vody v pôdnom systéme a na pozemku. Vytvorenie zdrojov a ich použitie. Technické možnosti a ich význam.
Mulčovanie a jeho vplyv na rastliny a pôdu.

Materiály (publikácie a videá) k Celoročnému kurzu o vode (zrolovať úplne nadol).

6. webinár

štvrtok

6. Webinár

Základy semenárenia a možnosti v záhrade.
Starostlivosť o pozemok počas roka.
Starostlivosť o rastliny počas vegetácie.

Tvorba semien a rozmnožovanie rastlín inak. Aké pracovné úkony robíme počas roka na pozemku a prečo. Požiadavky rastlín počas roka podľa druhov a skupín. Postupy ošetrovania rastlín.

Webinár: Budúca úroda už teraz V - Semenárenie, základy

7. webinár

pondelok

7. Webinár

Zber a uskladnenie zeleniny podľa druhov.
Spôsoby spracovania zeleniny a aromatických rastlín.
Spôsob spracovania rastlinných zvyškov a zelené hnojenie.

Ktoré časti rastlín a v akom štádiu je najvhodnejšie zbierať. Aké sú pravidlá pre zber na ďalšie spracovanie ovocia a zeleniny. Postupy pri spracovaní dopestovanej úrody.

8. webinár

štvrtok

8. Webinár

Predaj z dvora, ekonomika farmy, možnosti spolupráce.
Vyhodnotenie individuálnych projektov.
Otázky a odpovede k prebraným témam.

Legislatíva Predaja z dvora. Finančná efektívnosť. Možnosti spolupráce. Problémy vo vašom regióne. Vaše otázky.

Webinár: Budúca úroda už teraz III - Koreňová zelenina a hlúboviny
Webinár: Budúca úroda už teraz IV - Plodová zelenina a strukoviny

_____________________________________________________________________________________________________

Praktické cvičenie prebehne na pozemku v Málaši – okres Levice. Ukážeme si postupy pri pestovaní jednotlivých druhov rastlín, aj s výhodami vyskúšanými opakovaným pestovaním. Budete mať možnosť si prakticky vyskúšať a overiť svoju zručnosť pri komplikovanejších postupoch.
Ukážeme si možnosti spracovania a výroby produktov, ktoré robíme, aj s ich ochutnávkou.
Pripravíme podmienky pre malé skupinky, prípadne jednotlivcov. Individuálne potreby odkonzultujeme.