Projekt RE-PAS

Ako postupovať v prípade záujmu o RE-PAS?

Projekt RE-PAS je štátny program podporujúci rekvalifikáciu. O podporení a výške podpory rozhoduje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nie organizácia Škola permakultúry. Viac informácií o projekte nájdete TU.

Postup:
  • Záujemca/ záujemkyňa si vyberie rekvalifikačný kurz, o ktorý má záujem (v rámci Školy permakultúry je to možné ibe pre Úplný kurz permakultúrneho dizajnu).
  • Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je záujemca/ záujemkyňa evidovaný/evidovaná, si podá požiadavku na rekvalifikáciu na predpísanom formulári v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie. Žiadosť si treba vyžiadať na miestnom ÚPSVaR-e vo forme Word dokumentu.

Požiadavka na vybranú rekvalifikáciu má:

- časť A, ktorú vyplní záujemca/záujemkyňa,
- časť B, v ktorej je potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie (napr. Školy permakultúry), ktoré na žiadosť záujemcu vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie. Tento dokument musí podpísať garant vzdelávania a poslať ho záujemcovi s originálnym podpisom a pečiatkou.
- prílohu „Vyhlásenie“, ktorú vyplní záujemca/záujemkyňa.

Časť B:
je potrebné poslať na adresu skolapermakultury@gmail.com v dostatočnom predstihu - min. 21 dní vopred, aby sme mali možnosť ju korektne vyplniť. Tiež je potrebné potvrdenú časť B dodať záujemcovi v origináli. V prípade neskoršieho zaslania sa môže stať, že tlačivo nebude možné potvrdiť a zaslať v potrebnom termíne.
Spolu s časťou B je potrebné do e-mailu vpísať aj celé meno a priezvisko (so správnou diakritikou), titul, adresu trvalého pobytu a doručovaciu adresu.