V Škole permakultúry sme sa rozhodli venovať našu dôveru firme SAATBAU a zmesi medziplodín a zeleného hnojenia, ktoré si na našich kurzoch môžete zakúpiť, sú práve od tejto spoločnosti. A ako teda rozumieť jednotlivým pojmom?

V našich záhradách sa chceme o rastlinky príkladne starať. Ich prosperita je priamo prepojená s dôkladnou starostlivosťou o pôdu. V tom nám vie maximálne pomôcť skupina rastlín, ktorej zmesi nazývame medziplodiny a zelené hnojenie.

Semienkové zmesi obsahujú rôzne druhy a čeľade rastlín a takmer každá z nich má iný charakter. Na pôde nám zmesky vytvoria zaujímavý porast ale aj korene týchto rastlín zakoreňujú a prekoreňujú pôdu iným spôsobom. Tento efekt je pre pôdny život a jeho podporu a rozvoj veľmi dôležitý a pracuje pre nás. V tom zmysle, že počas celého roka obohacujú pôdu o koreňové výlučky pre podporu pôdnych mikroorganizmov a zároveň zväčšujú obsah organickej hmoty, ktorá sa bude v pôde rozkladať po odstránení nadzemnej časti rastlín. Odstránenie urobíme skosením, so zabezpečením rozsekania rastlín na cca 5cm kúsky, ktoré necháme na povrchu pôdy ako nástielku. Samotná nástielka nám pomáha pri ochrane pôdy pred vysychaním a vytváraním prísušku po prívalových a aj iných zrážkach. Pôda je zakrytá a neprehrieva sa.

A prečo hovoríme aj o zelenom hnojení? Pokiaľ tieto rastlinné zvyšky z povrchu pôdy zapravíme do pôdy – maximálne do 10 cm kypričom, podporíme ich rozklad už v pôde. Nástielku si postupne dážďovky a ostatné pôdne organizmy povťahujú do pôdy postupne a tiež dochádza k ich rozkladu. Všetko podľa množstva vzduchu a vody v pôde a teploty pôdy a ovzdušia. Počas roka prebieha rozklad rýchlejšie, v zime pomalšie.

A ako máme rozumieť pojmu medziplodiny? Sú to rastlinné zmesi a druhy rastlín, ktoré nepestujeme prioritne na zber úrody, ale rastú nám na pozemku - hriadkach, plochách a plôškach - všade tam, kde určitý čas nebudeme pestovať plodinu na náš úžitok – zeleninu. Medziplodinu môžeme etapovite vysievať a tiež etapovite skášať. Je vhodné, keď ju necháme vyrásť do výšky 20 – 25 cm. Ale keď potrebujeme vysadiť trebárs priesady, tak odstránime iba časť rastlín medziplodiny a až po dôkladnom zakorenení priesad odstránime zvyšok medziplodín a vytvoríme z nich nástielku. Ak máme dostatok času, tak medziplodinu necháme vyrásť do výšky, ktorú majú dané druhy v ich potenciále. Získame tak oveľa viac organickej hmoty a aj viac koreňového účinku. Keď necháme tieto rastliny zakvitnúť a vysemeniť sa, získame ďalšie rastliny zadarmo. Ak máme v zmesi hrachy, vieme ich použiť aj na zber.

Kvitnúce zmesi sú pastvou pre včely a často vypĺňajú práve tú časovú niku, keď iné druhy nekvitnú. Jednak sa stávajú potravou pre opeľovače a zároveň ich tak lákame na náš pozemok, kde nám popri tom opelia aj našu plodovú zeleninu. V každom ohľade je to vzájomná spolupráca a pomoc. Horčice a reďkve vám vedia pôdu aj dezinfikovať a znižovať výskyt háďatiek a aj ďalších škodcov, ktorí znižujú kvalitu a skladovateľnosť zeleniny. Vďaka za ich vôňu a pôsobenie na pozemku a v pôde.

Prajem Vám, aby ste sa pre takéto zmesi vo svojich záhradách našli miesto a tešili sa z ich rôznorodosti výzoru a účinku.

 

Autorka textu: Hedviga Gulová. Hedviga je agronómka, pestovateľka zeleniny a lektorka kurzu Záhradník.
Ilustračné fotky sú použité zo stránky SAATBAU.