zaloha css upravy velkosti obrazka v nadpise

.pagetitle {padding: 50px 0 !important;}