Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa

♦ Aktuálne vyplnenie vašej žiadosti z našej strany vykonávame do 5 pracovných dní od kontaktu a až na základe vyplnenej prihlášky k zvolenému kurzu.

♦ Vyberať si môžete iba z kurzov, na ktoré máme vyčlenenú kapacitu pre program Nestrať prácu a vzdelávaj sa. (Popis nižšie v texte.)

 

O ČO V PROJEKTE IDE?

Cieľom národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa je podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability existujúcej pracovnej sily na zmenené podmienky prostredníctvom vzdelávania, ktoré poskytne predpoklady pre jej lepšie uplatnenie sa na
trhu práce.
Ide o podporu vzdelávania určeného pre záujemcov o zamestnanie, ktorí sú v dôsledku technologických a spoločenských zmien ohrození stratou zamestnania alebo ktorí nie sú schopní svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na neustále silnejúci tlak na flexibilitu a adaptabilitu subjektov na trhu práce a rozhodnú sa hľadať si iné zamestnanie.

KTO MÔŽE PODPORU VYUŽIŤ?

Cieľovou skupinou sú záujemcovia o zamestnanie (v úradníckom slovníku „ZoZ“), ktorí sú tak evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (teda na „úrade práce“). ZoZ = človek, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzačom o zamestnanie.

AKO POSTUPOVAŤ?

1.Záujemca o kurz sa musí zaregistrovať v mieste svojho bydliska ako – Záujemca o zamestnanie na miestnom ÚPSVaRe ("úrade práce").

2.Vyplní prihlášku pre niektorý z našich kurzov. V tomto momente je možné využiť podporu pre tieto kurzy: Včelárenie blízke prírode (dátum začiatku je iba orientačný, pridať sa je možné aj v priebehu on-line časti), Záhradník (dátum začiatku je iba orientačný, pridať sa je možné aj v priebehu on-line časti), Mikrobiota pôdy v rukách vlastníka alebo Permakultúra pre učiteľov. V prihláške uveďte v poznámke Záujem o projektovú podporu.

3.Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania

4.Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Miestny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

5.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac informácií na oficálnej stránke Ministerstva vnútra, sociálnych vecí a rodiny.

Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám priamo na skolapermakultury@gmail.com.

Radi Vám dokumenty k žiadosti pripravíme a budeme sa tešiť, ak budú podporené.