Lokálna energia. Existuje vôbec niečo také? Ako sa zlokálniť v energetickom slova zmysle? Zdá sa, že na Slovensku je to zatiaľ najmenej prebádaná téma, v porovnaní s lokálnosťou jedla. Lokálne jedlo si vieme od miestnych farmárov, pestovateľov zohnať ale taká elektrická energia...? Pravdepodobne z pohľadu slobodnej, čo najčistejšie energie by sme v našich podmienkach mali najskôr hovoriť o energetickej sebestačnosti napr. fotovoltaické panely, rôzne riešenia na ohrev domu, uskromňovanie svojich potrieb, malý veterný mlyn na pozemku... Ak však hovoríme o komunitách, ktoré sa snažia o lokálne zdroje energie, budeme hovoriť skôr o zahraničných príkladoch a vždy o energií z obnoviteľných zdrojov (solárna, veterná, vodná, geotermálna, biomasa).

Na Slovensku sa lokálny zdroj energie definuje a obmedzuje takto:
"Čo sa týka samotnej charakteristiky lokálneho zdroja, ide o zdroj, ktorý je zo zákona určený výlučne len na  výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu. Ďalšou podmienkou je, že lokálny zdroj musí vyrábať energiu iba z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú voda, vietor, slnko, biomasa, bioplyn, geotermálna energia atď. Zákon zároveň obmedzuje maximálny inštalovaný výkon lokálneho zdroja na 500 kW. Keďže sa jedná o zdroj určený predovšetkým na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu odberného miesta, zákonodarca zároveň stanovil pre lokálny zdroj ďalšie obmedzenie, týkajúce sa jeho celkového inštalovaného výkonuTen nesmie byť väčší ako maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta. Cieľom obmedzenia je, aby výrobca nevyrábal viac výkonu, ako je schopný sám spotrebovať."  (Zdroj úryvku: Quo vadis lokálny zdroj?) Hoci náš zákon niečo ako lokálny zdroj rozpoznáva, v realite je jeho využívanie značne limitované silnými obmedzeniami. Napríklad pri lokálnom zdroji (ak ste si kúpili dobré topánky a vybavili všetku dokumentáciu) povoľuje aj určité pretoky elektriny do  sústavy, avšak maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja je najviac 10% celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja.

K dnešnému dňu nemáme vedomie o žiadnom slovenskom družstve či kolektíve jedincov, ktorí by si komunitne zdieľali vlastne vytvorenú energiu. To, čo sa môže povedzme blížiť k myšlienke, je napríklad spoločnosť Greenlogy, ktorá ponúka čistú energiu zo slovenských obnoviteľných zdrojov (v roku 2021 to bolo 55% bioplyn, 40% biomasa a 5% slnko) pre slovenských užívateľov. Firma je sprostredkovateľom zelenej energie od jej producentov k priamemu spotrebiteľovi a zakladá si na tom, že energiu poskytuje prioritne od slovenských producentov. Spoločnosť ponúka tiež tzv. virtuálnu batériu, do ktorej si, ak sa vám podarilo vybaviť všetku zákonom stanovenú dokumentáciu, môžete „uložiť“ vašimi zariadeniami vyrobenú energiu a v čase potreby ju vyčerpať.

V zahraničí sú komunity motivovanejšie. V 16 členských štátoch EÚ už pôsobí asi 2500 komunitných družstiev podnikajúcich s obnoviteľnými energetickými zdrojmi (napr. v Nemecku, Španielsku, Škótsku, Belgicku). Napríklad belgické družstvo Ecopower spoločne s ďalším družstvom (ECoOB) naštartovalo projekt solárnej energie v meste Leuven - na 10 verejných strechách sa vybudovali solárne inštalácie. Obyvatelia potom dostali možnosť stať sa ich spoluvlastníkmi. Družstvo Ecopower je jedným z členov európskej iniacitívy REScoop.eu, ktorá združuje občianske iniciatívy snažiace sa o komunitou vlastnené energie z obnoviteľných zdrojov. Zaujímavý film We the Power ukazuje postupne štyri lokálne združenia, pochádzajúce z nemeckého Čierneho lesa, zo španielskej Girony až po anglický Londýna, ako sa rozhodli pre revolúciu čistejšej energie, vytvorenej  komunitou a vracajúcou kapitál späť do komunity. Tiež inšpiratívny je indický systém SOLshare, ktorý sledoval vznik viac ako 4 miliónov solárnych systémov na domoch obyvateľov Bangladéša. Jednotlivé domácnosti sú zapojené do spoločnej siete, takže ak niekto vytvorí prebytok energie má šancu ju predať niekomu v sieti.

Téma energií je zároveň aj témou jej užívania. Je nevyhnutné si priznať, že energetická situácia je úmerne závislá na našom vlastnom prerámcovaní toho, čo naozaj potrebujeme, aké sú skutočné ľudské potreby, bez ilúzie komfortu. Hoci by sa i zmenila - povedzme energia z fosílnych palív na energiu z obnoviteľných zdrojov (OZE), je podstatnejšie, že sa musí zmeniť spôsob (zne)užívania zdrojov nami, ľuďmi. Viac k téme toho, že prechod z fosílnej na alternatívnu energiu nemusí automaticky znamenať výhru, si môžete prečítať v článku Je alternatívna energia tým najlepším riešením klimatickej krízy?

Takže čo môžeme my ako jednotlivci tu a teraz robiť?

Ideálne by bolo kupovať si energiu z komunitou-vlastneného projektu obnoviteľnej energie, alebo čo by bolo ešte lepšie, staňme sa členom podobného projektu alebo nejaký projekt naštartujme. V prípade, že by vás niečo takéto zaujalo, odporúčame prečítať knihy Energy Democracy a Community Energy. Pozrite si tiež film We the Power a webstránku REScoop.eu.

Tlačme na zmeny v našich obciach a mestách tak, aby sa namiesto súkromných motorových vozidiel využívala viac mestská hromadná doprava, bicyklovanie a pešia chôdza. Pridajme sa k aktivitám, projektom, ktoré sa snažia o to aby ulice a cesty patrili ľuďom nie parkujúcim autám (napr. Cyklokoalícia).

Identifikujme tri spôsoby ako v našich domácnostiach zásadne zredukovať využívanie elektrickej energie. A zrealizujme ich! O fantómovej energií a o tom prečo treba zhasínať svetlo a odpájať elektronické zariadenia si môžete viac prečítať v texte Home Idle Load: Devices Wasting Huge Amounts of Electricity When Not in Active Use (v preklade Domáce zaťaženie: Zariadenia, ktoré mrhajú množstvom elektrickej energie aj v momente keď sa aktívne nevyužívajú.)

K téme energetických zdrojov odporúčame prečítať aj tieto články, ktoré boli využité ako zdroje:
Magazín Sedmá Generace: Klimatická neutralita? Obrovská úloha.
Priatelia Zeme, CEPA: Rozvoj komunitnej energetiky si zasluhuje podporu
Euractiv.sk: K energetickej nezávislosti cez energetické družstvá
Euractiv.sk: Solárna energia v Európe dosahuje rekordy. Na Slovensku stagnuje.

Okrem všetkých v texte uvedených linkov je celý text inšpirovaný webstránkou Local Futures a to najmä článkom What You Can Do To Localize Right Now.
Téme lokálnosti sa na Slovensku a v Českej republike venuje OZ Svet tvorivo na webstránke lokalnost.org.

Autorka textu: Jana Šimončičová